วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) : โอกาสและความท้าทาย”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) : โอกาสและความท้าทาย”

โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา และ พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและห่วงโซ่ขาดสภาพคล่องเนื่องจากขาดรายได้ แรงงานภาคการท่องเที่ยวว่างงาน ส่งผลต่อเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จึงเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal)

ซึ่งเป็นรูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบการและพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างและหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จะเป็นโอกาสและความท้าทายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และเป็นทิศทางแนวโน้มการท่องเที่ยวไทยในอนาคต เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของการท่องเที่ยว ทั้งแนวทางการจัดการท่องเที่ยวในภาพรวม การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป การบริการและรูปแบบที่พักที่ถูกสุขอนามัย การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืน รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ที่รองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางทะเล และด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งนี้ ได้มีการอภิปรายเรื่อง

“โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ” โดยรองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อดีตนายกสมาคมโรงแรมไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร HiveSters เว็บไซต์ออนไลน์ สตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวระดับชุมชนของประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ การทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมเรือไทย สมาคมสปาไทย เป็นต้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน