วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

โดยคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการคนที่สามและประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายเฉลียว เกาะแก้ว และคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการ โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการฯ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชกำหนด การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการป้องกันและการเตรียมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนมาตรการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือกลุ่มฐานราก

รวมทั้งการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงานตลอดจนประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โอกาสนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มอบรายงานการศึกษาเรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน