วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสิงขร 2 โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร

“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” หัวข้อ “ผู้นำนักประชาธิปไตยกับวิถีปกติใหม่ (New Normal)” โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน