วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมเชิงชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และในโอกาสนี้คณะกรรมการได้กล่าวถึงความคืบหน้าประเด็นรับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนจังหวัดสกลนครตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน