วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านดอยช้างป่าแป๋ ตำบลบ้านพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านดอยช้างป่าแป๋ ตำบลบ้านพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

นำโดย นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมด้วยนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูป ด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย และคณะอนุกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนกะเหรี่ยงบ้านดอยช้างป่าแป๋ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษต้นแบบการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยมีหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนในจังหวัดและประชาชนในชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

จากนั้นเวลา 15.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษาดูงานโครงการต้นแบบกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ (ฺBuddy Home Care) ดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ ณ วัดเมืองกาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจการที่เกิดประโยชน์ทั้งแก่เด็กด้อยโอกาสได้มีรายได้และผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและกลุ่มติดเตียงแต่ขาดทุนทรัพย์ในการจ้างคนดูแล ลูกหลานทอดทิ้ง และผู้สูงอายุยากไร้ที่บริการของรัฐไม่เพียงพอให้ได้รับการดูแลด้วย

โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจการเพื่อสังคมรูปแบบหนึ่งที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ซึ่งควรขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป และเวลา 16.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนเมืองรูปแบบใหม่โดยคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ทิ้งขยะให้เป็นสวนผักของคนเมืองเชียงใหม่ เป็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและได้ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ณ สวนผักคนเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน