ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วุฒิสภา นำโดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้พบปะหารือกับส่วนราชการจังหวัดพังงา (ผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) รวมทั้งปัญหาอุปสรรคการใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จากนั้น ได้พบปะหารือกับผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มสตรี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา

โอกาสนี้ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (คณะกรรมาธิการการศึกษา) และอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้พบปะพูดคุย กับนักเรียน ครู อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ประเด็นการดําเนินงานตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดพังงา พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception lndex : CPl) รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากวงเงิน 400,000 ล้านบาทตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

โอกาสนี้ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (คณะกรรมาธิการการศึกษา) และอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้พบปะพูดคุย กับนักเรียน ครู อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนสตรีพังงา ในประเด็นการดําเนินงานตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ณ โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน