ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม คนที่สาม และประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก เปิดการเสวนา

เรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดยแบ่งกลุ่มสนทนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเศษฐกิจฐานราก รวมทั้งรับฟัง ทำความเข้าใจ ที่มา สาเหตุของการเกิดกลุ่ม

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน