วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการโครงการฯ เดินทางไปยังฝายกักเก็บน้ำ ณ บ้านสีนวล ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

เพื่อรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการสร้างฝายกักเก็บน้ำบ้านสีนวล โดยมีตัวแทนจากสำนักงานชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้ชี้แจงโครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้ำบ้านนาสีนวล เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร สร้างรายได้และอาชีพด้านการประมง รวมถึงเกิดประโยชน์ในการลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างฝาย ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน