วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี จำกัด

เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาระบบเมล็ดพันธ์ุข้าว เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน