นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (เจ้าคณะอำเภอ) วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (เจ้าคณะอำเภอ) วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการให้มีพุทธมณฑล ๔ ภาค

แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนที่ดีตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน