วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันเกษตรอื่น ในคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ดอนเจดีย์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เข้มแข็งเพื่อเป็น

กลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน