วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ประกอบด้วย

นายอำพล จินดาวัฒนะ กรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย พร้อมด้วย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง รองประธานคณะกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการฯ และนายยุทธนา ทัพเจริญ กรรมาธิการ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งของชุมชนตำบลแม่ทา กรณีศึกษาเศรษฐกิจฐานรากกับระบบการจัดการทรัพยากรชุมชน และติดตามโครงการจัดการปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา โดยมี นายกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายก อบต. แม่ทา ให้การต้อนรับ ซึ่งชุมชนได้ดำเนินงานพัฒนาแบบองค์รวม

การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน วัฒนธรรมชุมชน ความเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ เกิดการแก้ไขปัญหาในอดีตเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญอย่างยั่งยืนและเป็นตำบลพึ่งตนเองที่เข้มแข็ง
จากนั้นเวลา 14.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้ประชุมหารือกับส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ซึ่งได้ประชุมหารือในประเด็นการจัดระบบรองรับสังคมสูงวัย และการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญว่าคน 3 วัย ได้แก่ วัยเด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้สูงอายุ เป็นกลไกและกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งชุมชน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน