คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ปฏิรูปอย่างไรทำให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์”

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ปฏิรูปอย่างไรทำให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์”

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรับฟังข้อมูล แลกปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสียของการปฏิรูปตำรวจ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบ
2. เพื่อรับฟังข้อมูล แลกปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่ชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการสมาร์ทซิตี้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน