วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

หัวข้อ “Compliance and implementation under the Paris Agreement” ซึ่งอยู่ในชุดการสัมมนาว่าด้วย “การตรากฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” (The Climate Legislation Webinar Series) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Virtual Meeting)
การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดย IPU ร่วมกับ Center for International Sustainable Development Law (CISDL) และ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภา นักวิชาการอิสระ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐสภาในสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกรณีของข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสภาพภูมิอากาศ อาทิ

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ข้อลงปารีส และพิธีสารโตเกียว เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอภิปรายได้เน้นย้ำถึงบทบาทของ IPU ในการติดตามการรายงานผลการดำเนินการด้าน Cimate Change ของประเทศสมาชิก ซึ่งควรประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) มีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจนของการดำเนินการ 2) มีคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่ชัดเจน 3) มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และ 4) มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
โดยควรกำหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศของภาครัฐสภา ปี 2559 (2016 Parliamentary Action Plan for Climate Change) ที่ IPU จัดทำ รวมถึงพัฒนาและติดตามยุทธศาสตร์ด้านกฎหมายภายในประเทศของตนอย่างเป็นรูปธรรม

เครดิต : กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร