วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องรับรองคณะเยี่ยมชม ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองคณะเยี่ยมชม ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย โดยนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “องค์กรคนดี” ในกิจกรรม “รักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด” ให้กับเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 11 ปี (Generation Alpha) จำนวน 101 ผลงานจากทั่วประเทศ ที่ร่วมส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมด้วย

.
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่มาร่วมกันโครงการรักแม่ เพื่อแม่ ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งตลอดเวลา 1 ปี คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้ค้นคว้าวิจัยอัตลักษณ์ของประชาชนไทย 66 ล้านคน

พบว่า คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม 5 ประการ คือ มีความกตัญญู มีวินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา ซึ่งเกิดจากความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชน Generation Alpha ได้รู้จักตนเอง รักตนเอง และได้รู้จักเรียนรู้ถึงความรักในสถาบันครอบครัวที่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานและเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน