วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 284th session of the Executive Committee)

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 284th session of the Executive Committee)

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00-21.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 284th session of the Executive Committee) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารฯ จากจีน ซิมบับเว อุซเบกิสถาน แคนาดา ชาด ชิลี ปากีสถาน เซเนกัล สวีเดน ไทย สวิตเซอร์แลนด์ โดยมี นางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ รวมทั้งเลขาธิการสหภาพรัฐสภาและที่ปรึกษากฎหมายอิสระเข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่ประชุมฯ ได้รับฟังรายงานการประชุมของคณะทำงานเพื่อศึกษาการจัดการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง (Working group on the virtual session of the Governing Council) รวมถึงได้พิจารณาเอกสารที่จัดทำโดยคณะทำงานฯ อาทิ รูปแบบการเลือกตั้งทางไกล (Remote voting) สำหรับตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภาและคณะกรรมการบริหารฯ ข้อบังคับการประชุมฉบับพิเศษ (Special Rules of Procedure) สำหรับดำเนินการประชุมคณะมนตรีบริหารฯ ร่างระเบียบวาระการประชุมคณะมนตรีบริหารฯ และร่างหนังสือเชิญประชุมคณะมนตรีบริหารฯ ครั้งที่ 206 ในรูปแบบเสมือนจริง ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสหภาพรัฐสภาและองค์การระหว่างประเทศสองฉบับ ได้แก่ กรอบความตกลงความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสำนักงานผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านความรุนแรงทางเพศในสถานการณ์ความขัดแย้ง และบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุมฉบับพิเศษ การรณรงค์หาเสียงของผู้ลงรับสมัครตำแหน่งประธานสหภาพรัฐสภา บทบาทหน้าที่ผู้นับคะแนนเสียง (Tellers) โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสหภาพรัฐสภาปรับแก้ไขเอกสารตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาเอกสารต่าง ๆ อีกครั้ง ก่อนจะนำไปเผยแพร่ให้กับรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน