วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปท้องถิ่น ในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ อ่อนสอาด ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ นายมานพ เกิดแดง ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และนายแพทย์สมชาย โพธินามทอง แพทย์ประจำศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ เกี่ยวกับประเด็นการกระจายอำนาจและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดบริการสาธารณสุขด้านการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่พบ สรุปได้ว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปี ที่มีการถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 57 แห่ง โดยพบข้อดี คือ สถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนการจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระบบบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนได้มากกว่าเดิม

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบ เช่น ตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เอื้อต่อการขยายกรอบกำลังเพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุข สถานีอนามัยบางแห่งต้องใช้เงินบำรุงของตนเองในการจ้างพนักงานเข้ามาช่วยงานที่มาพร้อมกับการถ่ายโอน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องค่าใช้สอยอื่นๆ ในการดำเนินงาน พื้นที่ถ่ายโอนบางแห่งมีพื้นที่ทับซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ทำให้ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรไปยังพื้นที่ทับซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้ ทั้งที่เคยเป็นพื้นที่ดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อนการถ่ายโอน เป็นต้น
จากนั้น เวลา 14.00 นาฬิกา คณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจการให้บริการด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ ได้แก่ คลินิกตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเรื้อรัง คลินิกทันตกรรม คลีนิกกายภาพบำบัด เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน