ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (นิคมอมตะนคร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วัน 3 กันยายน 2563 ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (นิคมอมตะนคร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุป รวมทั้ง ได้สนทนาในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การนำหลักการศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การกำหนดน้ำหนักสูงสุดในการยกเคลื่อนย้ายด้วยแรงกาย และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน