วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ มัสยิดบ้านบือเระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ มัสยิดบ้านบือเระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ นำโดย

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณจากงบบริจาคสำหรับให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพรอง ตลอดจนการสร้างรายได้ในครอบครัว และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน