วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 19.00-21.00 น. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) สำหรับสมาชิกรัฐสภาในหัวข้อ “โควิด-19 และสังคมเพื่อมวลชนโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง (COVID-19 and Inclusive Societies)” จัดโดย สหภาพรัฐสภา (IPU) ร่วมกับองค์กรเครือข่ายไขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Solutions Network: SDSN) และ เครือข่าย Parliamentarians for the Global Goals โดยการสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนา ครั้งที่ 4 และเป็นครั้งสุดท้าย ในชุดการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “COVID-19 response and the SDGs”

การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวได้มีการหยิบยกประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจขึ้นมานำเสนอ โดยผู้อภิปรายนำ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ อาทิ Dr. Shun Wang ศาสตราจารย์สถาบันวิจัย KDI School of Public Policy Management จากเกาหลีใต้ Mr. Roberto Gil Zuarth อดีตประธานวุฒิสภา จากเม็กซิโก และ Ms. Deborah Russell ประธานกรรมาธิการด้านการเงินและรายจ่ายจากนิวซีแลนด์ โดยที่ประชุมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนถึงการพัฒนาสังคมให้มีความมั่นคง เท่าเทียมและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ในบริบทการพลิกฟื้นจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ โควิด-19 เช่น การจัดสรรงบประมาณให้มีความครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มชายขอบ การฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์โควิด-19 โดยการดำเนินการตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วนทั่วโลก และการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น

สมาชิกรัฐสภาทั่วโลกในฐานะผู้กำหนดนโยบาย พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจึงได้ใช้โอกาสของการสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวในการสานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นในบริบทของโลกหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 หรือ “Building Back Better” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสังคมเพื่อมวลชนโดยไม่ละทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

โดย : กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน