วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจาก นายเดช พุ่มคชา ประธานคณะทำงานภาคประชาสังคม เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ….. ฉบับประชาชน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป ในฐานะที่เป็นร่างกฎหมายที่กำหนดอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ หลังได้รวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า 10,000 คน ร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้องตามหลักการที่บัญญัติไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

.
โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีความสำคัญเพื่อให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เป็นกลไกสำคัญในการช่วยจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความขัดแย้ง และสร้างความเป็นธรรมในสังคม
.
ด้านนายวัลภล ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานภาคประชาสังคมที่ได้ช่วยกันยกร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมฉบับนี้ขึ้น ทั้งนี้ กฏหมายฉบับดังกล่าวเป็นกฎหมายที่คณะกรรมาธิการฯ ต้องการที่จะผลักดันให้สำเร็จลุล่วง และได้มีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีได้ชี้แจ้งว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวร่างเสร็จแล้ว รอนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

.
ทั้งนี้ ในการประชุมวุฒิสภา วันนี้ (8 ก.ย. 63) นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ จะได้นำเรื่องนี้อภิปรายในที่ประชุมเพื่อเป็นการทวงถามความคืบหน้าของร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวอีกครั้ง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน