วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น แล้วเราจะอยู่อย่างไร”

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น แล้วเราจะอยู่อย่างไร”

โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนได้ประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่และมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นของสินค้านำเข้าบางกลุ่ม โดยที่ทั้งสองประเทศต่างก็เป็นคู่ค้าที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ประเทศไทยจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นได้

การสัมมนาในครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับทั้งวิกฤติและโอกาส สถานการณ์การค้าการลุงทุนโลกในอนาคต โดยเป็นการรับทราบภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน นโยบายทางการค้า โอกาสและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน

การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน