วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำพน ชูประชุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปด้านระบบบริการปฐมภูมิ

วันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

วุฒิสภา นำโดย พลโท อำพน ชูประชุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปด้านระบบบริการปฐมภูมิ โดยมี นายชูชีพ พงศ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนายปิยะพงษ์ บุญส่ง นายอำเภอหนองหญ้าไช คณะผู้บริหารโรงพยาบาล นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายพัศรุตม์ พงษ์สุขธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพหลวง ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายสรุป
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ มีการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

เป็นหน่วย Primary Care Unit: PCU ตลอดจนการมี รพ.สต. รวม 9 แห่ง เป็นเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ Network of Primary Care Unit: NPCU ซึ่งรวมถึง รพ.สต. ทัพหลวง การให้บริการในภาพรวมของพื้นที่มีความครอบคลุมกับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนมีความพึงพอใจในระบบบริการ แต่ยังพบปัญหาความขาดแคลน คน เงิน ของที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ รพ.สต. มีภารกิจงานที่มากแต่ขาดโอกาสความก้าวหน้าที่เพียงพอ ขาดขวัญและกำลังใจ อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีบทบาทสำคัญต่องานด้านสุขภาพในชุมชน

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้มีการนำระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร และ Telemedicine มาใช้ในการบริการขั้นต้นให้กับประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริการสุขภาพปฐมภูมิ และลดปัญหาการขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และมุ่งมั่นการทำงานเพื่อประโยชน์สุขภาพต่อประชาชนเป็นแรงผลักดันการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน