นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๑

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 08.30-12.00 นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๑

ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศเจ้าภาพ สรุปสาระสำคัญประการแรกคือเป็นการยืนยันวิสัยทัศน์อาเซียนว่าด้วยประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเพื่อทำให้รัฐสภาบรรลุภารกิจในการกำกับดูแลและให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ฝ่ายบริหาร ประการที่สอง ในระดับภูมิภาคนั้นจะเป็นการดีอย่างยิ่งที่จะให้ AIPA

มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระหว่างสมาชิกรัฐสภาด้วยกัน และประการสุดท้าย ขอให้สมาชิกอาเซียนสร้างความสอดคล้องด้านกฎหมายเพื่อจะได้เป็นหลักประกันว่า กฎระเบียบต่างๆ ประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันและดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน ในลักษณะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนก็จะได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งขึ้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน