วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ สถานีตำรวจภูธรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ การรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม

และการบันทึกภาพและเสียงในการสอบคำให้การการสอบสวน การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน