วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสมัชชาในระดับชาติ “12 ปี สภาองค์กรชุมชนร่วมออกแบบประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น” โอกาสนี้ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานอนุกรรมาธิการ ได้บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารการปฏิรูปประเทศเพื่อเสริมสร้างชุมชนตำบลเข้มแข็ง” ในงานดังกล่าวด้วย

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อน” ระบบชุมชนตำบลเข้มแข็ง” ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนำชุมชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อต้นแบบการศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภาคตะวันตก (ป่าชุมชนพุเตย)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน