ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

โดยที่ประชุมมีวาระการพิจารณาเรื่องสำคัญ เช่น การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นของประเทศ ตามมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560

และโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563 เป็นต้น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน