วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ใครได้ ? ใครเสีย ?”

วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ใครได้ ? ใครเสีย ?”

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการปฏิรูปตำรวจ รวมทั้งผลกระทบต่อประชาชนและกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ตลอดจนเพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา

พ.ศ. …. โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป ได้แก่ ศาลจังหวัดหัวหิน สำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี ฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาทนายความจังหวัดเพชรบุรี สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการสัมมนาไปประกอบการพิจารณาศึกษาในเรื่องการปฏิรูปตำรวจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน