พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ตลอดจนอนุกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทนฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ตลอดจนอนุกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทนฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน

ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม (โรงเรียนโซลาร์เซลล์) อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีแสงธรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนดังกล่าว ซึ่งท่านได้ริเริ่มดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในโรงเรียนและวัด ปัจจุบันมีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งจากภายในโรงเรียนและวัดรวมกันประมาณ 50 กิโลวัตต์ ส่งผลให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงประมาณ 17,000 บาท ต่อเดือน พร้อมกันนี้ท่านได้มีการกำหนดแผนการ/มีความประสงค์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานไฟฟ้าด้วยการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้ 5 ประการ ดังนี้

1) ศึกษาระบบ Block Chain
2) ศึกษาระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ peer to peer
3) ศึกษาประเภทแบตเตอร์รี่เพื่อกักเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storege System: ESS)
4) ศึกษาระบบโครงข่าย Smart Grid
5) ศึกษาระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน (Energy Management)
ปัจจุบันพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้ใช้สถานที่ของโรงเรียนและวัดจำลองเป็นเมือง Smart City โดยการทดลองทำโครงข่าย/ระบบการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

โดยการติดตั้งกริด (Grid) จำนวน 9 จุด เพื่อทดลองนำระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ peer to peer ระหว่างอาคารภายในโรงเรียนและวัด ด้วยการชำระค่าไฟฟ้าเป็นหน่วยเงินสกุลดิจิตอล ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ท่านพระครูฯ ยังได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ดังกล่าวมาสอนนักเรียนภายในโรงเรียนด้วย ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นรูปธรรม และมีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองไปยังชุมชนต่าง ๆ ด้วยการอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ประชาชนและสังคมสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน