วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางไปเข้าร่วมงานสมัชชาในระดับชาติ “12 ปี สภาองค์กรชุมชนร่วมออกแบบประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น”

โอกาสนี้ นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานอนุกรรมาธิการ ได้บรรยายในหัวข้อ “การสื่อสารการปฏิรูปประเทศเพื่อเสริมสร้างชุมชนตำบลเข้มแข็ง” ในงานดังกล่าวด้วย
จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อติดตามการขับเคลื่อน” ระบบชุมชนตำบลเข้มแข็ง” ณ ศูนย์วิสาหกิจชุมชน ศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับแกนนำชุมชน และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อต้นแบบการศึกษาธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภาคตะวันตก (ป่าชุมชนพุเตย)

จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา คณะเดินทางได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเขาพระและเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งตำบลท้าวอู่ทอง ได้พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโดยใช้พลังชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกันขับเคลื่อน และสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นได้มาศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน