วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอนกรรมาธิการ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ นายทรงเดช เสมอคำ กรรมาธิการ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมาธิการ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน