ณ ห้องประชุมประชาบดี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมประชาบดี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมกับ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา นายสันทนา ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำเสนอปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของจังหวัดนครราชสีมา

จากนั้น คณะกรรมาธิการได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ นารีสวัสดิ์ โดยมีร้านค้าฝึกประสบการณ์ของบ้านนารีสวัสดิ์ในการส่งเสริมและฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับผู้ที่เข้ามาอยู่ในการดูแลและคุ้มครองภายในศูนย์ ได้นำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างรายได้ต่อไป อาทิ ร้านกาแฟ (Nari coffee) ร้านผลิตภัณฑ์ ร้านนวดแผนไทย ร้านนารีบิ้วตี้ (เสริมสวย) เป็นต้น
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ ไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน