วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 10 กันยายน 2663 เวลา 11.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ประกอบด้วย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

พลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน กรรมาธิการ นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ กรรมาธิการ นายทรงเดช เสมอคำ กรรมาธิการ รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร กรรมาธิการ พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ” ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน