วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการ

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการ โดยมี นาย อนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการ ในประเด็นเกี่ยวกับแผนการช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชกำหนดฯ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ รวมทั้งแนวทางการป้องกันและการเตรียมการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตลอดจนมาตรการขับเคลื่อนในการช่วยเหลือกลุ่มฐานราก รวมทั้งการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานตลอดจนประเด็นอื่น ๆ

ที่เกี่ยวข้อง
ในการนี้ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นในประเด็นการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่น ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และเพื่อต่อยอดไปยังนโยบายของภาครัฐในการฟื้นฟูเยียวยาฯ ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” จะต้องจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ทั้งนี้ เพื้อให้แรงงานคืนถิ่นสามารถดำรงชีพอยู่ในถิ่นฐานของตนเองได้อย่างถาวร ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบรายงานการศึกษา เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน ภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” และหน้ากากอนามัยจำนวน 300 ชิ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน