วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 2

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ
โอกาศนี้ คณะฯ ได้เดินทางไปโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมและโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

จากนั้น เวลา 15.00 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ต่อมาเวลา 16.30 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP พิจิตร โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ร่วมแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน