วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การประชุมคณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน

การประชุมคณะกรรมาธิการด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียนมีขึ้นในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.45-18.15 นาฬิกา เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิก AIPA เลขาธิการ AIPA รองเลขาธิการ ASEAN และผู้แทนจาก GIZ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน ได้แก่ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา นายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และนายเสมอกัน เที่ยงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นาย Vu Hai Ha ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้นได้เชิญนาง Uong Chu Luu รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมีสาระสำคัญคือ เน้นย้ำให้ AIPA เพิ่มบทบาทในการสนับสนุน ASEAN ในการเร่งดำเนินการตามข้อมติโดยสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายของประเทศสมาชิก การสร้างเอกภาพ ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าของประชาคมอาเซียน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้หารือไปตามระเบียบวาระ โดยมีร่างข้อมติที่พิจารณาจำนวน 16 หัวข้อ ซึ่งร่างข้อมติสำคัญ ได้แก่ ร่างแนวทางของการจัดประชุมใหญ่ แนวทางการประชุมระหว่าง AIPA-ASEAN และการปรับโครงสร้างภายในสำนักงาน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ทั้งสามหัวข้อนั้นยังต้องมีประเด็นที่จะต้องปรับแก้ไข จึงให้สำนักงานเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียนนำกลับไปทบทวนในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนำมาเสนอในที่ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองสถานะประเทศผู้สังเกตการณ์ของ AIPA แก่รัฐสภาโมร็อกโก และรัฐสภานอร์เวย์ และเห็นชอบให้มอบรางวัลผู้ทำคุณงามความดีของ AIPA แก่นาง Pany Yathotou ประธานสภาแห่งชาติลาว และนาง Tong Thi Phong รองประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม และท้ายที่สุด ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 42 ในเดือนสิงหาคม 2564 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน