นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภา นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานท่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
ในการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาประเด็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

และมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดเพชรบุรี
โดยทางหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่ จะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการไปบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน