วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของจังหวัดนครนายก ในปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวความคิดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด
2. การผลักดันเรื่องวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อสร้างรายได้ และการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน
3. การติดตามผลสัมฤทธิ์ของโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
4. ประเด็นปัญหาความเดือดร้อนที่ต้องการให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยขับเคลื่อน และดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ได้เสนอว่า การดำเนินการต่าง ๆ จะสำเร็จได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนราชการในจังหวัด ร่วมกันบูรณาการงานทุกส่วน ทุกโครงการ อย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยเฉพาะโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และมีความเข้มแข็ง

โอกาสนี้ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง รับหนังสือร้องเรียนจากเครือข่าย “คนรักษ์นครนายก มรดกธรรมชาติ” เพื่อขอให้วุฒิสภาตรวจสอบโครงการจัดตั้งเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยเครื่องใหม่ เพื่อการแพทย์ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อย่างเร่งด่วน ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าว คณะกรรมการฯ จะดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา
สำหรับทุกประเด็นข้อคิดเห็นในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2564 ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน