ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.30 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมาและในอนาคต โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายสรุป

นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการได้นำเสนอแผนพัฒนาโรงพยาบาล อาทิ การปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปรับปรุงแผนกทันตกรรม เปิดหอผู้ป่วยหนัก เปิดศูนย์ไตเทียม 40 เตียง ปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย เปิดศูนย์หัวใจ ปรับปรุงหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU เมืองราชา) และปรับปรุงห้องพิเศษ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้แก่คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการติดตามการของบประมาณ พร้อมทั้งขอให้โรงพยาบาลสมุทรปราการทำหนังสือชี้แจงรายละเอียด เพื่อนำเสนอข้อมูลที่คนบถ้วนไปยังคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โดยคณะกรรมการฯ จะช่วยประสานงานและติดตามการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน