วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ โครงการลูกพระดาบส ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ศึกษาดูงานโครงการลูกพระดาบส ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

โดยดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบผสมผสานในลักษณะพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชดำริ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สมุนไพร การใช้พลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของศิษย์พระดาบส หลักสูตรการเกษตรพอเพียง และช่างไม้เครื่องเรือนของโรงเรียนพระดาบส การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมปฏิบัติงานและศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน โดยมี นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมโครงการลูกพระดาบส ที่ได้สืบสานแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ที่จะนำไปประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทั้งยังสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน