ผลการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเมือง ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41

ผลการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเมือง ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ห้อง VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารัฐสภา คณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย พร้อมด้วยคณะผู้แทนฯ ได้แก่ นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พลเอก ทวีป เนตรนิยมสมาชิกวุฒิสภา และนางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะ ผู้สังเกตการณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านการเมือง ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้หัวข้อหลักการทูตเชิงรัฐสภาเพื่ออาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง“Parliamentary Diplomacy for Cohesive and Responsive ASEAN”

ในการประชุมดังกล่าว คณะผู้แทนจากรัฐสภาประเทศต่าง ๆ ได้กล่าวถ้อยแถลง (Remarks) ในหัวข้อเกี่ยวกับหัวข้อหลักการประชุมฯ โดยนายกิตติ วะสีนนท์ ได้กล่าวขอบคุณเวียดนามในฐานะประธาน AIPA ที่สามารถจัดให้มีการประชุมใหญ่ฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยจัดขี้นมาก่อน รวมไปถึงความสำเร็จของไทยในการจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19จนเป็นประเทศลำดับที่ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลกในด้านการฟื้นตัวจากการ COVID-19 นอกจากนี้ ยังกล่าวสนับสนุนแนวทางการทูตเชิงรัฐสภาในการขับเคลื่อนอาเซียนผ่านวิกฤติและความท้าทายในระดับโลกนี้ ผ่านสนับสนุนด้านนิติบัญญัติ การตรากฎหมาย ตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณในระดับชาติ ร่วมถึง ข้อริเริ่มความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ทั้งนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติยังควรมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการสนับสนุนฝ่ายบริหารในการบรรลุประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงการมีบทบาทนำของรัฐสภาในการจัดการกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น อาทิ ข่าวปลอม ประเด็นการลิดรอนหรือละเมิดสิทธิ และอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ท้ายสุดนายกิตติ วะสีนนท์ ได้ย้ำถึงบทบาทของสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่จะต้องเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเพื่อประโยชน์ของประชาชนอาเซียน โดยแม้ COVID-19 จะทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในรูปแบบเดิมแต่ไม่สามารถขัดขวางความร่วมมือร่วมใจของรัฐสภาในการมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีได้

จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10 และครั้งที่ 11 รวมทั้ง การประชุม AIPA-ASEAN Interface ครั้งที่ 30 ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 36 รวมถึงพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วยการทูตเชิงรัฐสภาเพื่อสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของประชาคมอาเซียน (Parliamentary Diplomacy for Sustainable Peace, Security and Prosperity In ASEAN Community) ซึ่งที่ประชุมได้หารืออย่างกว้างขวางและไม่สามารถหาฉันทามติได้ในเนื้อหาบางประเด็นของร่างข้อมติ ส่งผลให้ข้อมติดังกล่าวไม่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ในท้ายที่สุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน