วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้อง VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.15-12.15 นาฬิกา ณ ห้อง VDO Conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ พร้อมด้วยนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา

นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายกฤษฎา ตันเทิดทิตย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจ ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศเจ้าภาพ เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนความมีเอกภาพของอาเซียนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19

ในการนี้ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมดังกล่าวว่า “ประเทศไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมร่างข้อมติว่าด้วยบทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนความมีเอกภาพของอาเซียนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 ซึ่งให้ความสำคัญกับการรับมือกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ จากภาวะเศรษฐกิจถดถอย รัฐสภาสมาชิกควรให้ความสำคัญต่อการทำงานร่วมกัน ดังนี้ ประการแรก จากสถานการณ์ดังกล่าว เราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง ดังนั้นอาเซียนควรสร้างความสอดคล้องในการวางกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการจัดเก็บภาษีดิจิทัล เพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างอำนาจการต่อรองกับบรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ ประการที่สอง อาเซียนควรสร้างความเป็นภูมิภาคโดยสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียน และประการสุดท้าย รัฐสภาสมาชิกควรมุ่งเน้นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนนโยบายที่จะนำพาประเทศสมาชิกไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แข็งแกร่ง”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน