วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุม VDO conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภาเกียกกาย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม VDO conference สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภาเกียกกาย คณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคม ในการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 41 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรัฐสภาประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมและร่างข้อมติจากการประชุม
ที่ผ่านมา จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs: AIPACODD) และรายงานการประชุมความเป็นหุ้นส่วนด้านรัฐสภาว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (The Conference of AIPA Parliamentary Partnership on Educational and Cultural Cooperation for Sustainable Development)

ทั้งนี้ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการด้านสังคมได้กล่าวถ้อยแถลง มีใจความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยสนับสนุนร่างข้อมติ คือ เรื่องการจัดการขยะในช่วงที่มีการระบาดของ
COVID-19 เนื่องจากเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากการขจัดขยะทางทะเลในปีที่ผ่านมา
โดยประเทศไทยเห็นว่า เพื่อเป็นการเน้นย้ำความตกลงปฏิญญากรุงเทพฯ ในการลดปริมาณขยะทางทะเล ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่กรุงเทพฯ

และเพื่อการทำงานที่ต่อเนื่องในปีนี้ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการขยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขยะทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ด้วยเหตุนี้ สมาชิกรัฐสภาจึงควรสร้างความตระหนักให้กับสาธารณชน ให้รู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการสร้างขยะโดยขาดการจัดการ เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคในการลดการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน

จากนั้น จึงรับรองร่างข้อมติว่าด้วยการยกระดับบทบาทของสมัชชารัฐสภาอาเซียนเพื่อสนับสนุนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนในการตอบโต้กับ COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน