วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดนครพนม คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานเพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาจังหวัดนครพนม

ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานส่วนท้องถิ่น การจัดเก็บรายได้ งบประมาณกับการถ่ายโอนภารกิจ และการเป็นหน่วยรับตรงในการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ โดยมี นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ดร.สมชอบนิติพจน์ นายกองค์กรการบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน