คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4)

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4)

(เสวนา 4 ภูมิภาค) โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดการเสวนา และนายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน