วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดบ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ปัจจัยสู่ความสาเร็จของเศรษฐกิจฐานราก โดยพิจารณาจากนโยบายการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โดยแบ่งการสนทนากลุ่ม (focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็น ทั้งนี้ เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการในฐานะที่เป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเศษฐกิจฐานราก ทำความเข้าใจสาเหตุของการเกิดกลุ่ม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่ม ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่ม ตลอดจนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสภาพปัญหาอุปสรรคเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ประมวลผล รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาลต่อไป

ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ประชากรโดยส่วยใหญ่ประกอบอาชีพทำนา อาชีพรองลงมา คือการผลิตข้าวเม่าจำหน่าย จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำ จึงเกิดการคิดนอกกรอบจนสามารถพลิกฟื้นจากข้าวธรรมดามาแปรรูปเป็นข้าวเม่าดิบ สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น และหากนำไปแปรรูปต่อ ราคาจะเพิ่มสูงขึ้น ช่วงแรกตลาดที่จำหน่ายคือ คนในชุมชนเอง แต่พอมีผู้นิยมซื้อจึงทำเป็นอาชีพ
จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการทำข้าวเม่าซึ่งปัจจุบันได้ประยุกต์ใช้กระเดื่องควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน