วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ”

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ” โดยมี นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา และนายสัญชัย จุลมนต์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน

จากนั้น มีการปาฐกถาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ เรื่อง “กระบวนการยุติธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์” โดย ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการอภิปรายประเด็น “บทบาทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ” โดย ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ คนที่หนึ่ง
การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นการติดตาม

เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่สอดรับกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
โอกาสนี้ ได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศจากผู้แทนจากองค์กรอิสระทั้ง 5 องค์กร ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยแบ่งกลุ่มอภิปรายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
– กลุ่มที่ 1 ห้วข้อ “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับกระบวนการยุติธรรม”
– กลุ่มที่ 2 หัวข้อ “ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกระบวนการยุติธรรม”
– กลุ่มที่ 3 หัวข้อ “คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกับกระบวนการยุติธรรม”
– กลุ่มที่ 4 หัวข้อ “องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญกับกระบวนการยุติธรรม”

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน