ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 3

วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 3

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการปลุกจิตสำนึกรักเมืองไทยเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดความรัก ความสามัคคีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

โดยในช่วงเวลา 11.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เดินทางไปโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพบปะเยี่ยมเยือน พูดคุย และรับฟังความคิดเห็นร่วมกับครู ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ต่อมา เวลา 15.00 นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมกันเปิดคลินิกสอนการเล่นฟุตบอลพื้นฐานให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
จากนั้นเวลา 17.00 นาฬิกา คณะฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ระหว่างทีมฟุตบอลรักเมืองไทย (ส.ว.) และทีม VIP จังหวัดกำแพงเพชร นำทีมโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน