วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านตาลอง ชุมชนวัฒนธรรมเขมร

วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม

วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านตาลอง ชุมชนวัฒนธรรมเขมร โดยมี นายเดโช วันทนาพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
ชุมชนบ้านตาลองเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัติวิถี ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี พื้นถิ่นเขมร ความคิดสร้างสรรค์และอัตลักษณ์ชุมชนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน มีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน จากนั้น ได้เยี่ยมชมการย้อมไหมสีธรรมชาติเมืองตาลอง ซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน