วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ โฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงถึงการจัดสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพฯ พร้อมระบุว่า การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสร้างและผลิตกำลังคน ด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการขับเคลื่อนความเป็นสากล ด้านระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษา และด้านธรรมาภิบาล ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
โฆษกกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า ในเวทีเสวนาจะมี ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม บรรยายสรุปเรื่องนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ขณะที่ รองศาสตราจารย์ บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ร่วมบรรยาย เรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมและหอการค้าแห่งประเทศไทย บรรยายถึงนโยบายการพัฒนากำลังกำลังคนเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนประเทศ รองศาตราจารย์ วราภรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา บรรยายสรุปเรื่อง นโยบายทางการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและแนวทางการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนทุกช่วงวัย รวมถึงการนำเสนอเรื่องการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในด้านต่าง ๆ ซึ่งนำเสนอโดย ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับรวมถึงกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการภาคการผลิตบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ไปประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเพื่อรายงานต่อวุฒิสภาและเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน